تکرار «فساد فساد» علیه نمایندگان همان «بگم بگم» سابق است

تکرار «فساد فساد» علیه نمایندگان همان «بگم بگم» سابق است

[ad_1] رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در چهل سال گذشته هیچ یک از مجالس تا این اندازه آماج توهین واقع نشد نه تنها از سوی دشمنان بلکه از سوی کسانی که انتظار می رفت که مجلس را پاس بدارند این به معنای این نیست که مجلس دهم ضعف نداشته و نباید انتقادکرد اما این مجلس…

ادامه مطلب