۱۸۰۰ نخبه ایرانی ازدانشگاه برتر دنیا به کشور بازگشته اند

۱۸۰۰ نخبه ایرانی ازدانشگاه برتر دنیا به کشور بازگشته اند

[ad_1] رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: آمار بازگشت نخبگان به کشور در زمان حاضر ۱۸۰۰ نفر را از ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا رد کرده است که بعد از کرونا این آمار رو به افزایش بوده است. وی ابراز کرد: در زمان حاضر جامعه آماری که در بنیاد ملی نخبگان تحت مطالعه است قریب به هفتاد…

ادامه مطلب