توجه نمائیدبیکس یا پک پانسمان در ارتفاع مدت استریل ماندن، نباید باز بماندزیرا موجب آلودگی خواهد شد.و به جهت گرفتن وسائل باطن بیکس می بایست از پنس سیار استریل استفاده گردد. 2. قسمت بالای کیسه را باز بگذارید و آن را در مرکز ماکروویو قرار دهید. بیکس یا این که پک فراهم شده جهت استریل را در دمای 121 سکو سانتی گراد بافشار آتمسفر بمدت 20 دقیقه داخل اتوکلاو قرار می دهیم . و صرفا در صورتی می شود از ضدعفونی برای ابزار دندانپزشکی به کار گیری کرد؛ که ابزار یا وسیله مد نظر، نسبت به حرارت و بقیه روشهای استریل کردن؛ اساسی باشد که در همین صورت نیاز است با حفظ پروتکل های ویژه و زیر نظر داشتن موقعیت یگانه از مواد ضدعفونی کننده برای این ابزار به کارگیری کرد.دندانپزشکان موظفند یک سری اقدامات پیشگیرانه جهت حفظ تندرست بیمارانشان انجام دهند. 3) مواد جانبی: اینگونه مواد در فرمولاسیون متاع های تزریقی بسته به نیاز گزینه استعمال قرار می گیرند و عدم وجود آنها در بعضی از فرمولاسیونها به معنای نقص در آن فرمولاسیون نمی باشد. عمده موردها آلودگی را می توان دارای شستن و آلودگیزدایی برطرف نمود اما گهگاه تایم ها نیاز است تا سمپلر استریل شود، به این ترتیب اهمیت است که سمپلری را به جهت خرید کردن انتخاب فرمایید که قابل اتوکلاوشدن هم باشد. درصورتیکه اتوکلاو یا فور در دسترس نباشد بناچار حساس جوشاندن وسایل بمدت 30 ـ 20 دقیقه می قدرت آنرا ضدعفونی شدید کرد این نحوه بی آلایش ترین رویه از دربین بردن بخش اعظمی از میکروارگانسیم ها از جمله ویروسی ایدز و هپاتیت می باشد . به کارگیری از گازهای پانسمان در به معالجه سوختگی ها، یاری به بهبود جراحت ها و در همگی کار های جراحی کاربرد دارد. آزمایشهای مکانیکی نشان بخشید که مقاومت غشاها تا حدودی سپس از استریل نمودن تحتتاثیر استریل خشک قرار گرفت. در همین تحقیق خواص شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی غشا پلی ساکارید برای کاربردهای جراحی بعد از استریل نمودن توسط scCO2 آیتم بررسی قرار گرفت. آنالیزهای بیولوژیکی، زیست سازگاری غشا ضد عفونی را هم در شرایط آزمایشگاهی و نیز در آزمایش داخل بدنی اثبات کردند. قبل از خنک شدن دستگاه هیچ گاه دستگاه را باز نکنید. صرفا کنار شعله یا این که تحت هود میتوانید در آن ها را باز کنید. در مواقع فوری می قدرت به جهت ضدعفونی نمودن لوازم فلزی از طرز فلامبه نمودن به ترتیب تحت استفاده نمود به جهت فلامبه کردن شی ءها فلزی ، آنها را مدتی روی شعله چراغ الکلی قرار بخشید یا وسایل فلزی را درون کاسه حاوی الکل نهاده و الکل را شعله ور فرمائید تا رنگ فلز سرخ شود این وسیله پس ازسردشدن استریل و قابل به کارگیری می باشد .