معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران، وجود 25 دستگاه اجرایی در ۲۳ پروژه اولویتدار دولت الکترونیکی را علامت با و گستردگی این طرح دانست و تصریح داشت از در بین دستگاههای درگیر در همین طرح، سه ارگان شامل قوه قضاییه، سازمان تصویب سندها و املاک مرز و بوم و همچنین دانش گاه آزاد اسلامی در بیرون از بدنه دولت قرار دارا‌هستند که به دشواریهای همین طرح میافزاید. به گزارش روابط عمومی و کارها بینالملل سازمان فناوری داده ها ایران، پزشک شهره ناصری، نائب رئیس سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات ضمن حضور در مجله صبحگاهی طلوع کانال چهار سیمای جمهوری اسلامی کشور‌ایران به مناسبت هفته دولت، کلیدی تبیین خاستگاه رسمی 23 پروژه اولویتدار دولت الکترونیکی مبتنی بر مسئله مصوبه ۱۲۱۷۶ /ت ۵۵۲۸۵ ه هیات وزیران، از رونمایی سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی خبر داد. در همین مدل، راهحلها و خواستهها و نیازها از نحوه مشارکت و عملکرد مشترک تیمها و عملکرد متقابل گروه و مشتریان تکامل پیدا میکند. حساس بهره برداری از همین پست و خط چهارمداره مختلط 230 و 63 کیلوولت غرب رشت – انزلی – پره سر چکیده از نقص‌ حبس ساخت نیروگاه پره سر حل خواهد شد. هر یک‌سری به فرمان کوروش، مهندسان و سازندگان پاسارگاد مکلف بودند تفسیر فعالیت خویش و همچنین برنامه کاری روز بعد خویش را در لوحههایی که به اسم کارنامک مشهور بود، بنگارند البته امروزه جز اساسی تکیه بر حدسیات نمیتوان اظهارنظر قاطعی پیرامون شیوه ظریف رئیس پروژههای عظیم پیمان باستان ابراز داشت چرا که متاسفانه تا به امروز هیچ گواهی و نشانهای دال بر چگونگی بکار بستن روشها و تکنیکهای رئیس پروژه در همین طرحها یافت نشده است. وی اصلی ابلاغ این که دولت الکترونیک بهعنوان محوری اساسی در ارایه سرویس ها بهتر، تعامل مؤثرتر و افزایش شفافیت در کشور به شمار میرود در خصوص اهم اقدامات سازمان فناوری دیتاها کشور‌ایران به خواسته اجرای ماموریت خود در راستای رصد و پایش این پروژه اظهار داشت، تشکیل دفتر در دست گرفتن پروژههای اولویتدار دولت الکترونیکی، معرفی و اختصاص گروه کنترل پروژه به ازای هر پروژه بهمنظور ایجاد هماهنگی و گردآوری اطلاعات برخط و درنهایت رفع موانع ترقی آنها، شناخت شرایط موجود در هر پروژه، مقدار ترقی و باز‌نگری برنامه پروژه، همکاری در انتخاب تمامی بعد ها پروژه و کامل شدن نواقص و مستندات، رصد و پایش پیشرفت هر پروژه از طرز ملازمت و همراهی در برطرف کردن موانع و پیشبرد آنها بهصورت مستمر، راهاندازی سامانه رصد و پایش پروژهها و نیز معماری مراحل و دسترسی جهت تولید پروتکل یکپارچه و بر خط از ارسال گزارش از دستگاه های مجری وهمکار تا چک اعضای کارگروه ماده ۴ و شورای اجرایی فناوری داده ها در سامانه را مهمترین اقدامات انجام شده در این نمونه پروژه دانشجویی علم ها تربیتی خصوص دانست. وی افزود: در واقع با بهره برداری از این خط حدود 200 مگاوات از انرژی تولیدی نیروگاه پره سر آزاد خواهد شد و می تواند به دست مشترکان محترم برسد. اشخاص و تیمهایی که برای راهبری، مدیر و اجرای پروژه منصوب میشوند، پس از خاتمه پروژه، دیگر وظیفهای پروژه دانشجویی متره و براورد برای اجرا ندارند. وی اهمیت بیان همین مطلب که برخی از دستگاهها در همین پروژه وظایف محوله خود را به مهربانی انجام دادهاند، البته گزارشدهی مناسبی نداشتهاند و برخی دیگر با فرآیند نامطلوبی در ترقی عمل هستند در در میان 23 پروژه اولویتدار دولت الکترونیکی، پروژه تندرست الکترونیک که باعث ارتقای تراز کارایی نظام سالم در کشور می‌شود را از منظر % ترقی در سطح قابل قبولی اعلام کرد و پروژه امضای الکترونیک و سامانه ستاد را کلیدی خروجیهای ملموسی برای عموم مردم برشمرد.