گروه ورق استیل فریتی: کاهش چقرمگی ناشی از پرورش دانه ها در منطقه جوش چون در ارتفاع گرم و سرد شدن، تغییر و تحول فازی رخ نمی دهد تا ساختار جوانه زایی نماید. همچنین در این طرز گرمای کمتری به حیطه جوش وارد شده و بنابراین پرورش دانه ها کاهش می باشد. براین اساس ترکیبات موادتشکیل دهنده فیلر فوق به نحوی طراحی گردیده میباشد تا درصد فریت بازدارنده شکاف آن بالا باشد. سوال : من یک پروژه ایجاد نو به جهت قفسه های کوره ساخته شده حیاتی فولاد ضد زنگ 304H دارم و مشخصات آن می گویند که آن را حیاتی الکترود استیل E308H الکترود کربن استیل جوش می دهم. قبل از جوشکاری توجه کنید که برسی که به جهت تمیزکاری فولاد کربن مصرف کرده اید را به فولاد ضد زنگ نزنید. چون درصورتیکه فولاد کربن به مقدار خیلی ناچیز نیز بر روی فولاد ضد زنگ باشد، موجب زنگ زدگی خواهد شد. در حیطه ای از همین منطقه که دما و دوران مناسب باشد، پدیده حساسیت رخ دیتا و درصد کروم در حوزه آلیاژ اندک می گردد. در همین شیوه بسته به دسته پودر فلاکس مصرفی امکان قلیل شدن عنصرها آلیاژی مخصوصاً کروم و مولیبدن فیلر جوش در گذر از فلاکس وجود دارد. این روش در مقایسه دارای شیوه های دیگر جوشکاری استنلس استیل کمی پیچیده تر میباشد و خودرو های TIG تنظیمات اختصاصی به خود را دارا‌هستند و بایستی هنگام استعمال در پروژه اعتنا نمایید که از نوع مطلوب باشد. تنش خستگی این الکترود استیل 470 نیوتن بر میلیمتر مربع هم اندازه 64 Ksi بوده و در سطح آزمون در محدوده دمایی -10 الی 20 سکو سانتی گراد آزمون می شود. از ضخامت 4 الی ۱۵ میل پخ یک طرفه و به جهت ضخامت عمده از ۱۵ میل استعمال از پخ دو طرف پیشنهاد می گردد. 2-تردی حاصل از فازهای ثانویه که به علت حفظ در محدوده دمای 550 الی 950 به وجود میآیند. در همین طرز جوشکاری از الکترود های جوشکاری از فرآورده استیل استفاده می شود. عدد فریت فلز جوش رسوب شده از همین الکترود، بیش از ۵FN می باشد. فلز جوش در هر دو رخ بدون عملیات حرارتی یا این که پایین عملیات حرارتی بعدی قابل می باشد. لذا قبل از جوشکاری و پس از آن به عملیات حرارتی نیاز دارد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اصلی وزن الکترود استیل وب وبسایت خود باشید.