قانون گذار در ماده 24 ضابطه محکومیت های مالی بعضا از اموال را که جز مستثنیات آئین می باشند را آورده است، و همین اموال را از شمول اموال قابل توقیف بیرون نموده است، چراکه همین اموال لازمه یک زندگی معمول میباشند و کلیه اشخاص باید از آن ها منتفع گردند. مهریه عندالمطالبه درحقیقت همانطور که از نامش نیز می توان دریافت، نوعی از مهریه می باشد که در آن شوهر به محض مطالبه همسر، موظف به پرداخت کل و کمال آن میباشد. در چنین مواقعی مرد موظف می باشد که مهریه همسر خویش را به میزان ای که زن مطالبه کرده است بپردازد. اصلی اعتنا به اعمال بخشنامه اخیر قابلیت و امکان مطالبه مهریه بدواً از صلاحیت دادگاهها خارج شده و هیچ دادگاهی نمیتواند فیالبداهه و نخست دادخواست مطالبه مهریه و یا تأمین منظور را قبول نماید، چرا که همین فرمان میبایست از مراجع پارسا که همانا اداره تصویب اوراق و املاک مرز و بوم می باشد و بهتبع در شهر تهران اداره پنجم تصویب متولی این اهمیت میباشد، مبادرت گردد. زوجه (زن) میتواند از دوران عقد نکاح دایم چه در در مدت زمان عقد، روزها زوجیت و چه هنگام طلاق به جهت به اجرا گذاشتن مهریه خود مبادرت کند. در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟ چه اموالی قابل وکیل مهریه در تبریز توقیف نیست؟ 3- برخلاف مهر المثل که در گزینش مقدار آن به وضعیت زن توجه می شود ، در گزینش مهرالمتعه شرایط اقتصادی مرد در لحاظ گرفته می شود. مطابق ماده 1093 قانون مدنی « هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و گزینش مهر زن خویش را طلاق دهد ، زن مستحق مهرالمتعه است». مفقود الاثر شدن مرد آن گاه از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه. به جهت مطلع شدن از حق الوکاله به جهت نماینده قانونی مهریه اهمیت شماره ۵۴۷۶۴-۰۲۱ تماس حاصل نمایید. در صورتی که زن و شوهر در همین مدت زناشویی انجام نداده باشند یا این که زن باکره باشد، زوجه می تواند نیمی از حق رسمی خود را دارای خواهش مطالبه مهریه به دست آورد. 2- ارتباط زناشویی در بین زوجین صورت نداده باشد . مهرالمتعه به موردی اختصاص دارااست که مرد بخواهد زن را قبل از وقوع ارتباط زناشویی جدایی بدهد. یکی از دیگر از اشکال مهریه که در ضابطه دولتی به آن پرداخته شده است مهرالمتعه می باشد. اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم وکیل مهریه حق الوکاله لطفا از برگه ما بخواهید.