هاپلوتیپ­های H3، H5، H6، H9، H21 و H23 (58/19 درصد از تمام هاپلوتیپ­ها) در باطن هاپلوگروه B به یار نژادهای مختلف سگ (نژادهای سگ Bearded Cowi، Collie، Dachshund، Doberman Pinscher، Lowchen، Vetriever Golden، Shetland Sheepdog، Terrier Bedlington، Finnish Spitz، Karelian Beardog، Canaandog و Giant Schnauzer از اروپا و Saluki، Canaan، Kangal از جنوب غرب آسیا) شاخه­بندی شدند. کمترین تعداد هاپلوتیپ­ها (06/2 % از کل هاپلوتیپ­ها) شامل هاپلوتیپ H4 بودند که به همپا نژادهای سگ اروپا و جنوب غرب آسیا، Cao Da Serra Do Estrela، Golgo Espanol، Kars و Kangal در هاپلوگروه D قرار گرفتند. جمعیت­های تازی، کردی، ساکن خراسان و سنگسری شامل دو هاپلوگروه A و B، جمعیت مستقر غرب مملکت شامل دو هاپلوگروه A و C بودند. سه جمعیت باقی­مانده سه هاپلوگروه نشان دادند، هاپلوگروه­های A، B و D در جمعیت سرابی و بختیاری، و هاپلوگروه­های A، B و C در جمعیت ساکن البرز چشم شد. با باز‌نگری قطعة 582 جفت بازی ناحیة D-loop ژنوم میتوکندری سگ­های ساکن جمهوری اسلامی ایران 38 رده نوکلئوتیدی متغیر و 25 هاپلوتیپ بدست آمد. درخت فیلوژنی به طرز NJ به جهت حوزه‌ HVR1 هاپلوتیپ­های سگ­های بومی کشور‌ایران به یار توالی­های از چندین نژاد اروپا و جنوب غرب آسیا جهت مشخص نمودن ارتباط میان چهار کلاد رسم شد (شکل 1). توالی­های نژادهای خارجی با استفاده از بررسی­های in Silico بدست آمد. آن گاه به سگهای مجموعه شاهد مقدار یک میلی لیتر سرم فیزیولوژی و به سگهای مجموعه 1، 2 و 3 به ترتیب مقادیر 1/0، 05/0 و 01/0 میلی گرم پودر خشک سم عقرب ادنتوبوتوس به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در یک میلی لیتر سرم فیزیولوژی حل نموده و به روش درون جلدی در منطقه شکم یا این که سطح پشتی ران سگها تزریق شد. اکثری از همین مطالعات در ناحیهD-Loop میتوکندری صورت می­گیرد، چرا که این منطقه مقدار بالاتری از تنوع را نسبت به دیگر نصیب های ژنوم میتوکندری نشان می­دهد (Cairn et al., 1987; Lutz et al., 1988). وجود این نواحی متغیر آن را به ابزاری مناسب جهت مطالعه تنوع و ارتباطات خطوط مادری در درون یک گونه مبدل کرده میباشد (Pires et al., 2006; moridi et al., خرید سگ خانگی 2013). Pang et al. دارای به کارگیری از مقادیر شاخص تثبیت جمعیت­های موجود به مقدار شباهت ژنتیکی و نحوة تلاقی­های صورت گرفته پی برده می­شود که می­توان مهم آگاهی از ساختار ژنتیکی این حیوانات برنامه­های تصحیح نژادی مناسبی را در این جمعیت­ها جهت حفظ تنوع ژنتیکی مطلوب در جمعیت و پرهیز از ارتقاء همخونی بکار برد. قبل از شروع به آموزش و تربیت سگ باید کلیدی ذات همین حیوان و عادات غریزی او آشنا باشید. هدف از این عمل شناخت اعضا سگ اهمیت اطلاعات اساس ایی و واجب در خصوص روانشناسی سگ ها، محافظت های بهداشتی و لهجه بدن حیوان و همچنین تدریس سگ و کاربر در خصوص طریق های کاوش به جهت پیدا کردن جاسازها است. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها زیاد عمده در گزینه خرید سگ یاسوج لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.