هدرز ها را میتوان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت تولید کننده می بایست دارای اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از این قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست مهم توجه به موضوعاتی چون ارتقا توان هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی است که به جهت ارتقا عجله و توان اتومبیل مورد استعمال قرار می گیرد ، برای این‌که بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید دریافت نمایید همین گزینه یکی از موارد واجب میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی هست که تراز آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استعمال شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده میشود و به همین ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن حادثه میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب تولید و طراحی همین قطعه را میتوان یک کار دشوار و مستمند به علم منحصر در نظر گرفت. در یک تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که قیمت ماشین بالا میرود و افراد بضاعت خرید کردن یک اتومبیل پرقدرت و حساس میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می نمایند که کارگزاشتن این قطعه سبب پیدایش ویژگیهای متمایز در خودرو هم میشود. اگر در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی سرعت و عملکرد بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط مهم طراحی و ساخت این قطعه اهمیت دارد، دوران و هزینهای هست که شما بایستی برای آن در نظر بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین عامل اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ محصول و ساختاری دارای یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اساسی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج می شوند و پروسهی انجام همین رخداد مهم هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، زیاد سرعت بالا و آسانتر هست و همین مورد قضیه خویش میتواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط حیاتی هدرز فولادی پراید وب تارنما خویش باشید.