مهاجرت به اتریش کشور اتریش که سال های بسیاریست در زمره برترین کشورها به جهت زندگی قرار دارد، مقصد قابل قبولی برای مسافرت محسوب می شود. هجرت به اتریش از طرق مختلفی قابلیت و امکان پذیر است که در هفت تیم مدل بندی شده است. هجرت به اتریش از طریق تحصیل، من جمله پرمخاطب ترین طرز های هجرت است. علم آموزی در اتریش در مدرسه ها و دانشگاه های همین مرز و بوم در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری امکان پذیر است. امکان اخذ بورسیه و مجوز فعالیت ضمن تحصیل در اتریش فراهم می باشد و دانشجویان می توانند ویزای یار اصلی اذن فعالیت کل وقت همسر و علم آموزی رایگان فرزندان کاهش از 18 سال خود را خواهش دهند. پس از تحصیل نیز به مدت یک سال اجازه دارند تا در همین مرز و بوم حضور داشته و موقعیت را برای ورود به بازار فعالیت اتریش و تبدیل ویزا به ویزای کاری آماده نمایند. دریافت ویزای کاری اتریش از دو نحوه امکان پذیر است. مسافرت به اتریش از شیوه کار اهمیت اخذ سفارش کاری یا به دست آوردن دستکم 70 امتیاز و دریافت ویزای جستجوی کار اتریش ممکن می شود. کشور اتریش اهمیت نرخ تحت بیکاری و نبود نیروی کار متخصص، مقصد مناسبی به جهت متقاضیان عمل است.