تیم تخصصی ما به دنبال تبلیغات اینچنینی نمی باشد ولی می تونیم به شما تضمین دهیم که در صورتی که اصلی ما نیز قدم باشید ذیل هر شرایطی قبول خواهید شد. در صورتی که این دسته چراغ را بر سر راه و روش خویش دیدید می بایست قبل از خط ایست توقف نمایید و پس از اطمینان از نبودن خطری برای خویش و بقیه اعضا رویه از جمله عابران پیاده از تقاطع عبور کنید و اعتنا داشته باشید که از هرگونه حرکات هبجانی و بدون ایمنی بپرهیزید . در صورتی که زمانی که به تقاطع رسیدید چراغ زردرنگ شده بود به حرکت خویش اهمیت رعایت قوانین و مقررات و حق تقدم ادامه بدهید و از تقاطع عبور نمایید . کسانی که به هر عنوان بر روی راههای عمومی فعالیت مینمایند موظفند قبل از آغاز به کار، علایم ایمنی عبور و مرور را در محل و به لباسهای کارگران و وسایل نقلیه خود نصب نمایند. تلفن ومانند آن ها موظفند مثلث دید رانندگان را در تقاطعها باز نگهدارند. در غیر همین شکل مأمورین انتظامی موظفند از کار آن ها پرهیز به عمل آورند. ولی چنانچه بخواهید که به سمت اشاره گر گردش کنید مجاز به این فعالیت نمی باشید. این طور می توانید در جهت فلش راهنما مبادرت به گردش کنید . همین چراغ به همین معنی است که شما به شکل مستقیم به حرکت خویش نمی توانید ادامه بدهید . دقت داشته باشید که هر چراغ سبزی به مضمون‌ حرکت نمی باشد .اگر شما در تقاطعی باشید که مسیر جلوتر شما بسته باشد به خاطر ازدحام خودروها، شما بایستی شکیبایی کنید تا خیابان جلویی خلوت تر شود تا بتوانید حرکت کنید . زمانی که چراغ قرمز میباشد بایستی پشت خط عابر پیاده یا این که خط ایست توقف کنید . هنگامی که همین چراغ را تماشا می کنید از سرعت خویش بکاهد و بعد از اطمینان از تقاطع و اهمیت حفط ایمنی عبور عابران پیاده وارد تقاطع شوید . به جهت عبور آن‌ها نمونه سوال ها دین طومار در کانادا گزینش شده حرکتنمایند. تبصره ـ به وزارت راهوترابری و شهرداریها اذن دیتا می‌گردد اساسی به کارگیری از قدرت و سرمایه بخش غیردولتی برای تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، در دست گرفتن و نظارت راه‌بندان راههای میهن اقدام کنند.