اهمیت انجام همگی موردها بالا نوبت به ایجاد پوشش رنگ پودری استاتیک کوره ای بر روی سطح های دریچه داکت اسپلیت می رسد.انجام عملیات رنگ بر روی روزنه داکت اسپلیت سبب ساز زیباییِ نمای دریچه داکت اسپلیت و نیز سبب ساز مراقبت روزنه داکت اسپلیت در برابر ضربه و خط و خش می شود.برای زیباترشدنِ نمای روزنه داکت اسپلیت می توان از کدرنگ های متنوع بهر برد. محفوظ می دارد. کدرنگ های متعارف کلمه از سفید،کرم،قهوه ای،نقره ای،طوسی و مشکی می باشد.اما محدودیتی به لحاظ تعیین دریچه مشاهده داکت کدرنگ وجود ندارد. اما همانگونه که در تعیین کدرنگ محدودیتی وجود ندارد،در ساخت روزنه داکت اسپلیت نیز در ابعاد مختلف هیچ محدودیت و منعی وجود ندارد و کارفرماهر ابعادی برای ایجاد روزنه داکت اسپلیت اعلامِ سفارش کند سوای انحصار در ابعاد و تعداد ،سفارشِ مربوطه قابلِ اقدام و ایجاد می باشد. حیاتی اعتنا به وزنه ای بودنِ درب روزنه داکت اسپلیت پس از ساخت شیار در داخل و تولید لبه های اطراف درب روزنه داکت اسپلیت نسبتاً پروسه اول ی تولید روزنه داکت اسپلیت به نقطه نهایی می رسد و نوبت به عملیات رنگ کاری بر تراز دریچه می رسد. قیمتها به طور معمول براساس مقدار مساحت سطح دوران دریچه (هر اینچ مربع از مساحت) تعیین میگردد. پس از آماده شدنِ فریمِ آلومینیومی دریچه داکت اسپلیت نوبت به ایجاد درب شیاردارِ دریچه داکت اسپلیت می رسد.ابعاد درب بر شالوده ابعادِ داخلیِ کادر روزنه داکت اسپلیت شیاردارِ لولایی گزینش می گردد.البته حساس دقت به لولادار بودنِ قاب باید ضخامت لولا از ابعاد داخلیِ فریمِ روزنه داکت اسپلیت کسر گردد تا در زمانِ بسته شدنِ درب روزنه داکت اسپلیت و قرارگرفتنِ آن در داخلِ کادر مشکلی پیش نیاید. نکته اهمیت در اینجا که ذکرِ آن اهمیت دارد همین میباشد که کل جای پیچها یا این که رخنه های احتمالی که قرار است بر بر روی بدنه ی درب روزنه داکت اسپلیت تعبیه گردد بایستی لزوما در روند ایجاد و قبل از عملیات رنگ بر روی بدنه یا فریمِ روزنه داکت اسپلیت تعبیه شود. پروسه ساخت این دریچه داکت اسپلیت نیز همچون دیگر اشکال دریچه داکت اسپلیت از ساختِ فریم شروع می شود.برای ایجاد کادر نیز نخست می بایست ابعادِ کلاف یا این که قابِ زیرِ روزنه داکت اسپلیت بصورت صفربه صفرِ داخلِ کلاف یا این که قاب، سایزینگ شود و آن گاه بر مبنای آن ابعاد اصلی کسر نیم سانت از هرطرف،اقدام به برشِ اضلاع قاب روزنه داکت اسپلیت می گردد. اهمیت کامل شدن فرآیند تولید روزنه داکت اسپلیت مشبک وزنه ای نوبت به تراز ی رنگ کاری می رسد. درصورتیکه کادر بصورت پیچ ازرو کارگزاشتن گردد همین جای پیچ ها بر روی ساختارِ بیرونی و نمای فریم دریچه داکت اسپلیت تعبیه می گردد ولی در صورتی که روزنه داکت اسپلیت بصورت پیچ مخفی نصب گردد این جای پیچ ها در ساختارِ دراخلیِ قاب روزنه داکت اسپلیت دريچه داكت اسپليت جانمایی می گردد. دریچه بازدید داکت اسپلیت ساده را می قدرت هم بصورت پیچ از رو و نیز بصورت پیچ از داخل( پیچ مخفی) ،در جای خویش کارگزاشتن نمود. همزمان اهمیت آماده شدنِ قاب دریچه داکت اسپلیت شیاردار لولایی،اگر بخواهیم دریچه داکت اسپلیت را بصورت پیچ ازرو نصب نماییم بر بر روی بدنه ی بیرونی فریم،جاهای پیچ را بصورت فابریک حک می نماییم بتا برجستگیِ پیچ ها از راستای افقِ فریمِ دریچه داکت اسپلیت خارج نزند و موجب زدگیِ کاربر در گوشه و کنار نشود.ضمنا چنانچه بخواهیم روزنه داکت اسپلیت شیاردار لولایی را بصورت پیچ پنهان کارگزاشتن نماییم این جای پیچها در نصیب دیواره ی داخلیِ کادر روزنه داکت اسپلیت حک می شود.