ولی میزان مصرف بسته به وضعیت طبابت خاص ممکن میباشد تغییر کند. ذخایر قابل اعتنا معادن نفلین آذربایجان می تواند یکی از از دلایل تولید آلومینا از کانی نفلین سینیت باشد، البته در کنار همین فرمان ضروری می باشد احداث واحدهای سیمان جهت برطرف کردن آلودگی های زیست محیطی گل باطله مورد اعتنا قرار گیرد. در حالی که پاره ای پتاسیم از روش کودهای بازیافتی و بقایای متاع به زمین های کشاورزی بازگردانده می شود، عمده این عنصر اصلی باید جایگزین شود. به این منظور اصلی ایده گرفتن از فرآیند سلوی و هو به این سرانجام رسیدیم که مطلوب ترین شیوه به جهت استحصال کربنات سدیم و پتاسیم از محلول مراحل تبخیر و تبلور است. پتاسیم بی کربنات یک جز معمول در نوشابه سازی به خواسته ملایم ساختن تأثیرات گازی نوشابه مصرف میشود. همین ساختار معمولاً به خواسته آزاد سازی کربن دیاکسید در پختن غذاها به کار گیری میشود، جهت خاموش کردن آتش در صنعت مواد خاموشکننده آتش در شیمی خشک، به عنوان یک معرف و به عنوان یک بافر توانا در داروسازی مصرف میشود. در همین روشی که ارائه شده کربنات سدیم اساسی عیار70-65 درصد، کربنات پتاسیم اهمیت عیار56-55 درصد بدست آمد. در این پایاننامه سعی شده روشی مطلوب و بهینه در مقیاس آزمایشگاهی و نیمهصنعتی و صنعتی برای تولید کربنات سدیم و پتاسیم ارائه شود. اثر گذاری کربنات پتاسیم در فرونشانی آتشهای نفتی و گازی نسبت به سدیم بیکربنات دو برابر بیشتر میباشد. پتاسیم کربنات یکی از از نمک های پتاسیم با فرمول شیمیایی K2CO3 میباشد که حساس نام هایی نظیر کربنات پتاس، نمک تارتار و یا خاکستر مروارید هم شناخته می شود. از شستشوی خاکستر چوب در طی روزهای اولیه، تا عملیات معدنی مدرن و پهناور که شامل مواد معدنی حاوی پتاسیم کربنات را از چه جایی بخریم K است. همین ماده صرفا ادله خاموشکننده در طریق شیمی خشک می باشد که توسط سازمان آتشنشانی بینالمللی برای خاموش کردن آتشسوزیهای حاصل از سقوط هواپیماها در فرودگاهها گزینه تأیید واقع شدهاست. همین جور طرز ها نیاز به تجهیزات دارد و در برخی از مرکزها به کار گیری می شود . در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت بی کربنات پتاسیم چیست.