به طور کلی در سیستمهای الکتریکی، مواد متفاوت را می قدرت به دو نوع منقطع تقسیم کرد: مواد رسانا یا هادی و مواد عایق. نوار پی وی سی (پلی وینیل کلراید) یکی از یکسری نوع نوار الکتریکی پلاستیکی می باشد و به طور گسترده در بسیاری از سناریوهای مشابه اهمیت نوار برق وینیل استاندارد استفاده می شود. عایق بندی شالوده اولین و مهمترین سنگر حفاظت در برابر خطر الکتریسیته گرفتگی در تجهیزات برقی است. در صورتی که به هر رخ خواسته و تحمیلی امکان تماس نصیب های هادی در دسترس مدار جدا شده اهمیت نصیب های هادی در دسترس مدارهای دیگر وجود داشته باشد، حفاظت در برابر خطر الکتریسیته گرفتگی فقط به جزء‌جزء‌کردن الکتریکی حفاظتی وابسته نیست بلکه به اقدامات حفاظتی که در آیتم مدارهای دیگر انجام شده، وابسته است. در صورتی که در مجزاسازی الکتریکی حفاظتی اقدامات حتمی به جهت دوری از صدمه دیدن وخراب شدن عایق بندی انجام شود می قدرت از یک منشاء برق به جهت تغذیه چندین قلم از تجهیزات به کارگیری کرد. در صورتی که اعمال ولتاژ متناوب عملی نباشد یا به عایق بندی تجهیزات صدمه بزند، ولتاژ مستقیم فارغ از تموج و حساس این مقدار به جهت یک دقیقه اعمال می شود. عایق بندی اساس برای دوری از تماس مستقیم انسان یا این که دام با قسمت های برقدار تجهیزات برقی است. در خیلی از موردها عایق بندی اساس علاوه بر نقش حفاظت در برابر تماس مستقیم اهمیت نصیب های برقدار، نقش عایق بندی عملکردی را هم بر عهده دارد. در کابل های قابل انعطاف، تغذیه به تیتر سيم نیز پتانسیل ساز زمین سرامیک عایق الکتریکی نشده وجود دارد. در همین شکل قسمت های هادی های در دسترس مدار انقطاع شده به وسیله یک سیم روکش دار نیز پتانسیل ساز زمین نشده به نیز وصل می شوند. عایق مطلق وجود ندارد چون حتی بهترین عایق ها نیز اصلی تعداد یه خرده از بارهای یار (حامل های شارژ) میباشند که می توانند جریان را حمل کنند. نوار میکا اهمیت اقتدار دی الکتریک بالا و اتلاف الکتریکی زیاد قلیل است. پریزهای مدار جدا شده اهمیت کنتاکت حفاظتی به جهت اتصال به سیم نیز پتانسیل ساز چسب عایق الکتریکی زمین نشده است. مشخصات عایقی همین سه جزء هم از حیث کار و بهره برداری از تجهیزات برقی و هم از لحاظ دست اندرکاران گذرا، موقت و همیشگی که در محیط داخلی و محفظه خارجی تجهیزات برقی تولید می شوند باید هماهنگ و همبسته باشند، تأمین این هماهنگی از جمله به جهت حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی، امری واجب است.