کانتکتها که از مواد رسانا (90% نقره، 10% نیکل) ساخته میشوند، دو عضو از سوئیچ فشار میباشند که از هم قطع و یا به هم متصل می‌شوند تا مدار الکتریکی را قطع و یا وصل کنند. نکتۀ دارای در همین جور پرشر سوئیچ ها آن هست که تا جای ممکن در نصیب الکترونیکی آن ها از جرقه زدن اجتناب شود چون از این گونه سوئیچ ها برای گازهای مشتعل به کار گیری می گردد. قبل از اینکه پیروزی حرفه را پر‌نور کند، رد در اختیار گرفتن می کند مدار پرشر کلید هوا گشوده باشد. شیر اطمینان سوئیچ فشار که در قسمت زیرین سوئیچ فشار قرار گرفته است، به وسیله لولهای نایلونی یا این که مسی، به بالای شیر در دست گرفتن یکطرفه پلمپ شده است. به عنوان مثال اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که حس میکنید که پرشر سوئیچ و پمپ کارگزاشتن کردهاید اما فشار قابل قبولی دریافت نمیکنید میتوانید همین پیچ را سفتتر نمایید و چنانچه فشارتان زیاد بسیار هست که در شیرهای آب نشتی دارید میتوانید این پیچ را شلتر کنید. در صورتی که حرفه روشن شود و فشار ناشی از عمل آن از روش لوله مربوط به پرشر رشته برسد مدار پرشر فن میبایست بسته شود. بخش اعظم سوئیچهای فشار در هر دو حالت باز و بسته میتوانند عمل کنند. همین عامل ها در واقع شبیه به یک ورقه دارای به فشار عمل میکنند. در واقع اصلی این عمل ما عملیاتی که میبایست سوئیچ هوا انجام دهد را حیاتی دست انجام دادیم. صرفا کاری که سوئیچ هوا انجام می‌دهد که البته اساسی است این هست که مطمئن شود فن پر‌نور شده هست یا خیر. قبل از اینکه پیروزی رشته را واضح کند، برد در دست گرفتن مینماید که آیا مدار سوئیچ هوا گشوده میباشد یا این که خیر؟ پرشر سوئیچ دانفوس دسته BCP2 به طور معمول در سیستم های در دست گرفتن فشار سیستم بخار و آبگرم استفاده می شود و وظیفه آن بالا بردن ضریب اطمینان در عملکرد سیستم است. درحال حاضر اگر اهمیت این عملیات پکیج پر‌نور شد پس پرشر سوییچ هوا معیوب میباشد و در غیر اینصورت احتمال فساد ان کم است. همین سیمها را از سوئیچ رشته یا این که هوا جدا میکنیم. توجه داشته باشید که گفتیم قبل از روشن شدن حرفه مدار سوئیچ هوا بایستی باز باشد و پس از پر‌نور شدن حرفه مدار پرشر سوییچ فن بایستی بسته باشد. گرمایشی مدار بسته ای می باشد که فشار همین مدار به جهت کار کرد مناسب خیس پکیج بایستی دربین ۱ تا ۱.۵ توشه فشار باشد. چرا که دیگهای بخار فشار زیر میان صفر تا 10 بار، دیگهای فشار متوسط بین 0 تا 20 بار عمل مینمایند. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم پرشر سوئیچ فشار زیر دانفوس لطفا از ورقه ما بخواهید.