اروزیل که در بازار جمهوری اسلامی ایران اهمیت نام فیوم سیلیکا دارای شهرت است، پودر سپید کرکی حساس تراکم فوق­العاده پائین است. صورت کلوئیدی سیلیس می باشد که پودری دوچندان سبک و کرکی است. فوم سیلیکا فراوان سبک و کرکی میباشند و حجمی 3 پوند در متر مکعب (38 کیلوگرم در متر مکعب) دارند. اهمیت جریان کرکی و نصفه آزاد است و طبق معمول تهیه آن دشوار است. اقدامات احتیاطی برای خودداری از دشارژشدن استاتیک هم برای حرکات ایمن فوم سیلیکا واجب است. در صورت تولید قطرات ریز آب در طی پروسه اختلاط کلیدی آیروسل، آنها توسط آیروسل پوشش داده میگردند و از عده شدن مجدد آب خودداری می نمایند و یک ماده پودر شده (آب خشک) حاصل میشود. پیشنهاد می شود گرداننده مواد از ماسک مجهز به فیلتر کوچک گرد و غبار نقش اروزیل به کار گیری کند. سپس فیلترها میتوانند کلیدی به کار گیری از سیستم فیلتر پالس معکوس اتوماتیک,گرد و غبار فیلتر شده را داخل قیف گیرنده برگردانده و ضایعات را کاهش دهند. گرانروی و ژل گرایی به جهت بهبود ثبات انبارداری تهیه و تنظیم می شود و ته نشینی رنگدانه ها کمتر می یابد. خاصیت ژل گرایی که در بخش اعظم جوهرهای چاپ آیتم نیاز هست ( برای مثال ً جوهرهای چاپ نمایشی) اکثر وقت ها می تواند به وسیله فوم سیلیکا در دست گرفتن شود. در رخ وارد شدن فوم سیلیکا به کیسههای فله ای به نصیب فرآوری, اروزیل r972 قاب های مورد به کارگیری برای تخلیه کیسه ها باید مجهز به اسباب جانبی مازاد باشند… اگر‌چه فوم سیلیکا آب فرار و گریز کلیدی مساحت مرحله تقریبی 120 و m2/g 170 نمی توانند در آب خیس شوند اما آن‌ها می توانند به راحتی در سیستمهای چسباننده از قبیل تترااتیل سیلیکاتهای پیش آبکافت شده دیسپرس شوند. از آنجا که فوم سیلیکا (اروزیل 200) آب فرار مساحت سطح تقریبی m2/g 300 و m2/g 400 با ریزترین ذرات نخستین می باشد بیشترین خاصیت ژل گرایی را ساخت می کند. نانو سیلیکا یا این که اروزیل یا این که نانو سیلیس ، نانو ذرات اکسید سیلیسیوم (SiO2) است که یکی از پرمصرف ترین نانو مواد در بازار نانو پودرها در سطح جهانی است. هنگام به کار گیری از طریق غوطه وری یا افشانه ای به علت اثر ژل گرایی بهترین پوشانندگی لبه ها به دست می آید. همچنین برای مقاصد ویژه (مثلا ً پوشش آخرین چکشی) مهمترین علتی که این خاصیت خاص را تولید می نماید خواص ژل گرایی است که اساسی فوم سیلیکا (اروزیل 200) حاصل می شود. همچنین، به برهان مقرون به صرفه بودن فوم سیلیکا، در صنعت های بیشتر مصرف کننده نهایی ارجح است.