در شبی که مسابقه پایانی فوتبال باشگاههای اروپا در رم (2009) برگزار میشد، آبادی ها هزار نفر از اسپانیا و انگلستان به رم رفته بودند. برخی فکر میکنند که فوتبال یک مسئله ساده درباره مرگ یا این که زندگی است؛ درصورتیکه از من پرسش کنید میگویم نه؛ فوتبال بالاتر از همین چیزها است! من کلیسا و پسیکانالیز را مضاعف حیاتی می‌دانم البته فکر میکنم که فوتبال جای هیچیک از آن ها را نگرفته است. هزاران مأمور پلیس برای حفظ امنیت و پیشگیری از پیشامدهای خشونت آمیز در ورزشگاه و خارج آن ساکن بودند. هنوز ممکن است نپذیرند که بازی اهمیت تماشاگر بازی می شود و بگویند مگر گهگاه بازی هایی در ورزشگاه سوای تماشاگر انجام نمی شود و حتی ممکن است بازیکنان در زمین فارغ از تماشاگر مهم خاطری آسوده تر اخبار فوتبال استکان حذفی ایران بازی کنند. شاید بعضا مقامات سیاسی انگلستان هم به رم رفته بودند البته زیرا تیمشان باخت خورد آفتابی نشدند. هنگامی من دانشجوی حرفه فلسفه و علوم تربیتی دانشگاه تهران بودم، یکی از از اعضای تیم ملی فوتبال دوست و همکلاسم بود احتمال دارد در کلاس ما غیر از من هیچکس نمیدانست که او عضو گروه ملی فوتبال میباشد یا این که درصورتیکه می دانستند برایشان اهمیتی نداشت. چنانکه در حدود چهل سال پیش وقتی یک‌سری زندانی را به این تیتر که قصد گریز داشته اند به رگبار بسته بودند، روزنامه ها اهمیت حروف دوچندان درشت عنوان زدند که مدیر باشگاه پرسپولیس «سیلی محکمی بصورت صفر ایرانیاک زد» و دو سه روز سپس هم اهمیت عذرخواهی و پرداخت پولی که در آن ایّام قلیل فقدان ولی در قبال مبلغی که درحال حاضر فوتبالیست ها میگیرند، هیچ بود؛ قضیه به خوبی و خوشی فیصله یافت و کشته شدن زندانیان در آن غوغای پیکار و صلح و دوستی محو شد. اهمیت شکلگیری سازمان فیفا در سال ۱۹۰۴ و ایجاد رقابت استکان جهانی فوتبال، همین ورزش دوچندان گستردهتر شد. می گویند فوتبال بازی و ورزش می باشد و به وقت آزاد و فراغت مردمان تعلق دارد. در صورتی که اسباب جهان تازه تمامی به نیز بسته اند، پیوند تلویزیون و فوتبال را نیز از این حکم مستثنی نمیتوان کرد. آن ها می بایست بروند و شرکت شان در مراسم عمده به مقتضای توان و شکافت فوتبال است.گفته اند که در مقطع جدید و اساسی پیش آمد سکولاریزاسیون در دنیا غربی، پسیکانالیز جای اعتراف گناهکاران و تسلای کشیش را گرفته می باشد یا این که به تعبیری فوتبال مکمل پسیکانالیر است. کنعانی پس از سیاوش یزدانی بیشترین رای را در فی مابین مدافعان گزیده ۱۴۰۰ آورد و به اینترتیب در ادغام کلیدی این نظرسنجی جای میگیرد. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم اخبار زنده فوتبال جهان لطفا از سایت ما دیدن کنید.