دانشیار دانش کده علم ها و فنون نوین کالج تهران، مزایای همین نیروگاهها را رئیس فشار و صرفهجویی در مصرف آب؛ ایجاد انرژی تجدیدپذیر در راستای بخشنامه بالادستی؛ جایگزینی اصلی شیر فشارشکن انتظار و ارتقا ضریب امنیت آبرسانی؛ کاهش نشتی و ارتقاء عمر نتورک حساس رئیس هوشمند فشار؛ پیکسایی به علت همزانی پیک مصرف آب و برق؛ تولید دور از هم الکتریسیته و کمتر تلفات در خط انتقال؛ عدم وابستگی به موقعیت اقلیمی و آب و هوا؛ امکان بهرهبرداری ۲۴ ساعته و بومیسازی تکنولوژی نوین و ساخت زمینه صادرات برشمرد. دکتر معالج طحانی مهم تاکید بر اینکه همین زمان تولید انرژی، هم کلیدی مزایای اقتصادی و هم مزایای زیستمحیطی است، گفت: «راه حل نوآورانه، جایگزینی شیر فشارشکن اهمیت سامانهای است که علاوه بر تعدیل، خنثیسازی و هدایت به خارج، نیروهای فشار اضافی از باطن لولههای خطوط انتقال و توزیع آب، این انرژی اضافی را احیا کرده و به صورت انرژی قابل مصرف مثل انرژی الکتریکی ارائه میکند». در حال حاضر همین فشار مازاد مهم تولید ایستگاههای فشارشکن و کارگزاشتن شیرهای فشارشکن در آن‌ها مستهلک میشود». افتخاری سیدعلی. باز‌نگری و بهینه سازی توزیع فشار در یک شیر فشارشکن. لطیفی، م.، غیبی، م.ا.، و نائینی، س.ت.ا.، (1394)، “مدیریت فشار در سیستمهای توزیع آب اهمیت به کار گیری از شیرهای فشارشکن و درنظر گرفتن شاخص قابلیت اطمینان فازی”، دهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران، 15-17 اردیبهشت، تبریز، ایران. شیر فشار شکن (PRV)، نوعی از سیرآلات صنعتی هست که به جهت تنظیم فشار داخل لوله در یک سیستم تاسیساتی، در هنگام بیش تر فشار طراحی شده است. مراقبت از شیرهای فشار شکن آسان است. ذکر این نکته واجب به لحاظ می رسد که شیرهای صنعتی عملکرد مستقیم، بهترین انتخاب برای در دست گرفتن جریان های کم فشار به شمار می روند. همچنین این محصول علاوه بر اجرای چیره صنعتی حساس به دست آوردن افتخارات، اهمیت ثبت اختراع داخلی بوده و از تحقیقات آن چندین نوشته علمی و پژوهشی در سطوح بینالمللی به چاپ فشار شکن هیدرولیکی رسیده است. این شیرها اعتنا بالاتری در تنظیم فشار دارا‌هستند و به نازکی میتوانند فشارخروجی را در دبی ها مختلف تهیه کنند. لذا مطالعه، شبیهسازی و تحلیل عملکرد سامانهای جهت بازیافت همین انرژی در امر کار قرار گرفت. به گفته مجری طرح، همین پروژه حیاتی طراحی، ساخت و آزمون همین گونه سامانهها علاوه بر بومیسازی علم طراحی و ایجاد «سامانه مولد فشارشکن»، قدمی مؤثر در جهت افزایش بهرهوری انرژی در خطوط انتقال و توزیع آب و فراهمسازی حوزه صنعتی شدن این دانش در سرزمین به وجود آورده است. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در رابطه اصلی چه جایی و طریق به کارگیری از فروش فشار شکن هیدرولیک دارید، می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.