4- در سوخت ها و مشتقات سوختی گزینه کاربرد است. سود پرک در صنایع چرم پس از روند زدودن مو و حذف پروتئینهای غیر الیافی و پشم از مرحله پوست به وسیله آهک، طی روند چربیزدایی مورد به کار گیری قرار میگیرد. مو نخست در ریشه که صورت رشد نیافته آن است، آیتم حمله قلیا قرار میگیرد. صورت جامد نیز می تواند در شکل عکس العمل حیاتی آب، یا این که بخار آب، خاصیت خورندگی بالایی پیدا کرده و برای سلامتی انسان مضر باشد. سود کاستیک به انگلیسی Caustic Soda یا سدیم هیدروکساید به انگلیسی Sodium hydroxide ، مادهای جامد و سفیدرنگ و به رخ پرک شده و یا گرانوله با فرمول شیمیایی NaOH می باشد حساس دمای ذوب ۱۳۹۰ درجه سانتیگراد و حجمی ۲,۱۳ گرم بر سانتی مکتر مکعب میباشد. در همین مقاله به خاصیت فیزیکی، فرمول شیمیایی، شیوه ایجاد سود پرک و کاربرد آن در صنعت های گوناگون میپردازیم. سود پرک ماده شیمیایی لبریز کاربردی میباشد که در دو وضعیت پرک شده و یا گرانوله در بازار موجود می باشد و مصرف کنندگان میتوانند به راحتی همین ماده را در همین دو موقعیت تهیه و تنظیم نمایند.همان طور که در قسمت بالا گفته شد سود پرک امکان مضاعف بالایی در جذب رطوبت محفظه دارد؛ همین رطوبت جذب شده موجب به نیز چسبیدن سود پرک ها شده و به کارگیری از همین ماده را دشوار میکند. زمانی که همین دو را اصلی هم ترکیب می کنید، باید پاره ای گاز و یه خرده گرما تماشا کنید. از مورد ها حتمی دیگری که به جهت مراقبت سودپرک حتمی به ذکر است، عایق بودن محفظه و برخورداری از سیستم گرمایشی و تهویه مطلوب می باشد و اینکه می بایست در آن محوطه مقدار متعددی آب در دسترس باشد تا در شکل ریخته شدن احتمالی سدیم هیدروکسید، بتوان خطرات آنرا خنثی نمود. همین ترکیب، در تماس اهمیت پوست، اصلی اثر خورندگی میباشد و برای پرهیز از اثرات سوزانندگی آن، هنگام استفاده بایستی نکته ها لازم آیتم دقت قرار گیرد. هیدروکسید سدیم (Sodium hydroxide) از دیگر اسم های ارائه شده برای همین ماده بوده و به روش های مختلف با جايگاه خلوص های متنوع قابل ایجاد می باشد. سپس از طی زمان معینی از خیساندن پوست در محلول قلیایی سدیم هیدروکسید و سدیم سولفیت (به عنوان برهان کاهنده)، ریشههای مو منحل میشوند. در کارخانههای ساخت چرم نخست کراتین مو و پشم را در معرض ماده قلیایی قرار ارائه می کنند که پیوند سولفور- سولفور را (توسط هیدروکسید) در زنجیره سیستینی خواهد شکست. ساخت الیاف اساسی روند ویسکوز در دو سطح مستمند سود پرک سود پرک قیمت یا این که مایع است. سدیم هیدروکسید مایع یا جامد، می تواند یک تحریک کننده و سوزاننده جدی برای پوست باشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه دارای ph سود پرک وب تارنما خویش باشید.