شرکت تعاونی ساخت و مصرف: شرکت تعاونی ایجاد شرکتی است که دربین عدهای از کدخدا کلام تشکیل می گردد و شرکاء شغل ها خویش را برای ایجاد و فروش شی ها یا اجناس به کار میبرند. اما کافیست به اداره ثبت، اداره مالیات و دارائی، دادگاه های حقوقی و بقیه مراجع مرتبط سر بزنید. تفاوت اهمیت در بین کمپانی های سهامی عام و یگانه آن هست که سرمایه در شرکت سهامی یگانه کاملا بوسیله موسسین تامین می شود ، در صورتی که در سهامی عام قسمتی از سرمایه از شیوه پذیره نویسی هم تامین می گردد . پس از اخذ تصمیم در رابطه با گونه کمپانی و بسته به تعداد شرکا به جهت شروع کار می توانید نسبت یه ثبت کمپانی به رخ آنلاین و از طرز سامانه اداره تمام تصویب کمپانی ها و شرکت ها غیرتجاری روند فعالیت را آغاز کنید. همین دسته کمپانی ها به جهت انجام مدل کار هیچ محدودیتی ندارند و می توانند هر نوع فعالیتی را در قالب مسولیت محدود به ثبت برسانند.از آن جا که در کمپانی های حساس مسولیت محدود سهام به تعداد تقسیم نمی شود و در واقع قابلیت و امکان ارائه کاغذ سهام وجود ندارد، میزان سرمایه و سهم شرکا می بایست طی شرکتنامه ای کاملا مشخص شود. کمپانی کلیدی مسئولیت محدود: شرکتی است که فی مابین دو یا این که چند نفر به جهت کارها تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء سوای این‌که سرمایه به سهام یا این که قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا میزان سرمایه خویش در شرکت مسئول قروض و تعهدات کمپانی هستند. کمپانی تضامنی: شرکتی می باشد که پایین نام منحصربه‌فرد برای کارها تجارتی فی مابین دو یا تعدادی نفر مهم مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. تهیه شرکتنامه و کامل شدن آن کاری تخصصی میباشد که بایستی مضاعف دقیق انجام بگیرد. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره نیز می بایست به امضاء اعضاء هیئت مدیره رسیده باشد و در کمپانی های سهامی مختص همین اسناد باید به امضاء بازرسین هم رسد . 2. موضوعاتی که به کلی غیر قابل تصویب و عمل هستند. حتی فراموش نکنید که حیاتی داشتن کمپانی شما می توانید به جهت اقدام برای درخواست ویزا به ویژه ویزای کانادا از مدارک شغلی برای متقاعد کردن سفارت ثبت شرکت قم استعمال کنید. به ادله همین که در زمان ثبت شرکت در کشور ایران کلیه جزئیات مربوط به شرکت از پاراگراف میزان سهام و سرمایه شرکا معلوم می شود و بر اساس آن و اساسنامه می قدرت میزان سودهای حاصله و تقسیم عادلانه آن را چک کردن کرد. موضوعات شرکت که قبل از ثبت نیاز به مجوز دارا‌هستند کدامند؟ عشق مند هستند کلیدی اشخاصی همکاری نزدیک داشته باشند که از دارای ثبتی حتمی برخوردار میباشند و اصول پایه اعتباری را در آغاز و ادامه به دست آوردن و کار خویش رعایت نمایند. یعنی در شرکت مسئولیت محدود، شرکا بخش اعظم از میزان سرمایه خود مسئولیتی نخواهند داشت.