همین نصیب ستاره را هم جدید بیش تر کردیم ممنون می شیم برای حمایت از ما امتیاز دهید. بر روی یک خط مش لغزنده نصیب عقب اتومبیل شما به سمت راست میلغزد،چکار باید انجام دهید؟ به این مدل که اگر توجهی به همین نوع تابلو ها نداشته باشید جریمه ای به جهت شما اتفاق نمی افتد؛ اما خطرات مالی و حتی جانی در پی خواهد داشت و ممکن میباشد خودتان یا این که ماشینتان زخم ببیند. ضمناً می بایست دقت داشت که نباید برای اعزام مجروح محل تصادف را سوراخ نمود و پس ازحضور کارشناس مربوطه تمامی مدل همکاری واجب را انجام دهد. همین قبیل بنگاهها می بایست دفتری برای ثبت مشخصات وسایل نقلیه آیتم معاینه و برگهای معاینه داشته باشند. هر گاه دارندهی گواهینامه یکی از شرایط پزشکی ذکر شده در همین آییننامه را از دست بدهد، شهربانی می تواند از او دعوت نماید که پیاله یک ماه برای انجام آزمایشهای اضطراری آزمون آئین نامه زمان حاضر شود. تبصره1ـ مرکز ها فوریتهای طبابت و جمعیت هلال احمر و بقیه دستگاههای ذیربط موظفند مطابق خواهش مأموران انتظامی و هدایت و رانندگی به جهت انتقال مجروحان و جسد حسب آیتم به مرکز ها درمانی و طبابت قانونی اقدام کنند. از متقاضی دریافت گواهینامهی رانندگی قبل از سایر آزمایشها بایستی آزمایش طبابت به وسیله پزشکانی که شهربانی معرفی می نماید یا این که افسرانی که به وسایل و تجهیزات فنی منحصر به فرد آزمایش مزبور مجهز خواهند بود به کار آید. شهربانی می تواند زمان تمدید یا تعویض گواهینامه از متقاضی آزمایش طبی مجددی به فعالیت آورد. ۴- قبول شدن در آزمایش شهرشناسی. ایرانیانی که از کشورهای خارجی گواهینامهی رانندگی گرفتهاند در صورتی که بخواهند در کشور ایران رانندگی کنند بایستی پیاله سه ماه پس از ورود به کشور‌ایران کلیدی تسلیم مدارک لازم و گذراندن آزمایش کتبی آییننامه، گواهینامهی خارجی خود را به گواهینامهی اهل ایران تبدیل نمایند. دارندهی آن ملزم می باشد که پیاله یک ماه پس از پایان مدت مقرر به جهت تمدید مدت اعتبار یا تعویض آن به گواهینامه همارز به شهربانی مراجعه نماید. هر گاه افرادی که مدت معتبر گواهینامه آنها منقضی شده قبل از اخطار مأمورین به جهت تمدید یا این که تعویض آن به شهربانی مراجعه کنند از پرداخت جریمه معاف خواهند بود. تبدیل گواهینامهی رانندگی صادرشده از کشورهای خارج به گواهینامهی رانندگی اهل ایران منوط به مشاهدهی گواهینامهی رانندگی خارجی و ترجمه رسمی آن و بقیه مدارک لازم مهم توجه به کیفیت و نحوهی صادر شدن گواهینامه خارجی در کشور صادرکنندهی آن خواهد بود. در جمع دارای باز‌نگری از طریق وب سایت و اپلیکیشن بیمیتو متوجه خواهید شد که در آیتم بیمه شخص ثالث، نرخ بیمه شرکت های گوناگون دارای یکدیگر تفاوت چندانی ندارد و عامل اهمیت برتری یک کمپانی به شرکتهای دیگر کیفیت خدماتدهی آن هست که البته این دلیل هم در سامانه بیمیتو بر مبنا نظرسنجیها و آمار بیمه مرکزی قابل مقایسه است. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها عمده در آیتم برای امتحان دین نامه چه مدارکی واجب است لطفا به بازدید از وب سایت ما.