واکنش تجزیه سدیم هیدروژن کربنات


واکنش تجزیه سدیم هیدروژن کربنات

گنجینه اسرار - سولات شیمی 3 فصل اول
-1 به صورت گفتاری؛ مثال: از واکنش اکسیژن و هیدروژن آب تشکیل می شود
5)ضمن تجزیه 10 مول سدیم نیترات چند مول اکسیژن و چند مول سدیم نیترات تولید می شود؟
(CaO= و 56 CaCO3 = 3) از تجزیۀ 10 گرم کلسیم کربنات چند گرم مادۀ جامد برجای 

واکنش تجزیه: تعریف و مثال ها - راسخون
واکنش های تجزیه اشاره به یک واکنش شیمیایی دارد که در آن یک ترکیب واحد به دو و یا تعداد بیشتری
هنگامی که آب به جوش می‌آید، هیدروژن و اکسیژن تشکیل می‌گردد.
سدیم کربنات به سدیم اکسید و دی اکسید کربن شکسته می‌شود.

۸۹/۱۰/۰۱ - ۸۹/۱۰/۳۰ - شیمی سه
۵۰ گرم آلومینیوم کلرید با درصد خلوص ۸۰٪ در واکنش با سود سوزآور چند گرم آلومینیوم
بر اثر تجزیه کامل ۲۴ گرم سدیم دی کربنات ( جوش شیرین یا سدیم هیدروژن 

معادلات مهم و پر کاربرد شیمی
گاز هیدروژن + محلول سدیم هیدروکسید
واکنش ترکیب گاز کلر و گاز هیدروژن:
واکنش تجزیه کربنات هیدروژن سدیم (جوش شیرین) آب + گاز 

واکنش های مهم و پرتکرار کنکور - انجمن دهه هفتادی ها
NH3 + HClàNH4Cl 12.واکنش تجزیه سدیم هیدروژن کربنات: 2NaHCO3à Na2CO3 + H2O + CO2 13.واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در دمای بالاتر از 

بی‌کربنات سدیم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
بی‌کربنات سدیم بیشتر به وسیلهٔ فرایند سالوی ساخته می‌شود که همان واکنش
گاز از درون محلول جوشان کربنات سدیم خالص یا محلول هیدروکسید سدیم، بی‌کربنات سدیم را
رفتار اسیدی آن به سبب وجود هیدروژن در ترکیبش است که در صنایع مختلف به 

Third year high school chemistry - بخش اول : واکنش های شیمیایی و ...
1- سدیم آزید موجود در مولد گاز تجزیه شده ، گاز نیتروژن لازم برای پر شدن کیسه ها را
اکسید و رطوبت هوا واکنش داده ، ماده ی بی خطر سدیم هیدروژن کربنات تولید می شود :.

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری
فقط تجزیه نیتروگلیسیرین تــوجه
بی کربنات سدیم )جوش شیرین(
از واکنش /2 1 گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص 80درصد با نیتریک اسید کافی چند مول 

اطلاعات فني و حفاظت ايمني مواد (MSDS)
ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه؛ اﺳﻴﺪﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻚ؛ ﻧﻤﻚ ﻣﻮﻧﻮﺳﺪﻳﻢ؛ ﻣﻮﻧﻮﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت؛ ﻛﺮﺑﻨﺎت اﺳﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ؛. ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﻴﺪروژن ﺳﺪﻳﻢ. ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺘﺮادف
واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي. (. ﻣﺮﺑﻊ رﻧﮓ زرد. ): -0. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺎﻳﺪار. -1. ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﺪار در ﺻﻮرت ﮔﺮم ﻛﺮدن. -2. اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺧﻮد ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ان ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. زﻳﺎن اور ﻧﻴﺴﺖ.

H
واکنش زیر، تجزیه نیتروگلیسیرین را در فشار ثابت نشان می
از تجزیه. 21. گرم سدیم هیدروژن کربنات. 81. %. چند میلی لیتر گاز کربن دی اکسید بدست می آید؟

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری - هزاران تست همراه
مجموع ضریب های مولی فرآورده ها در واکنش تجزیه ی پتاسیم نیترات در دمای بالاتر
از تجزیه ی گرمایی 25.2 گرم سدیم هیدروژن کربنات بر اثر گرما، با بازدهی 80 درصد، 

اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮي
واﮐﻨﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ. : واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﯾﮏ ﻣﺎده. ي ﭘﯿﭽﯿﺪه. ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺳﺎده. ﺗﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد
ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻓﻠﺰي. +. CO (g). 2. +. H O(g). 2. →. (s). ﻫﯿﺪروژن ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻓﻠﺰي. ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروژن ﮐﺮﺑﻨﺎت را ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ 

کربنات سدیم: - دانش روز | دانش روز
این واکنش در دمای پایین(0oC) انجام می شود تا کربنات هیدروژن سدیم که در دماهای
گرم شده و به صورت کبنات سدیم و دی اکسید کربن تجزیه می شود.

C H O O CO H O + → + 6 6 6
واکنش تجزیه ی هیدروژن پراکسید )آب اکسیژنه(. 8).. MnO. (s). (s). (g). KClO
واکنش تهیه ی سدیم هیدروژن کربنات )جوش شیرین( ). 4.. (g). (g). (g). N + H. NH. →.

واکنشهای تجزیه - علمی آموزشی
علمی آموزشی - واکنشهای تجزیه - مطالب علمی و آموزشی شیمی دبیرستان - علمی آموزشی.
کربن دی اکسید +اکسید فلز →کربنات فلز.

Na
سديم مانند ديگر فلزات قليا يي ، نرم ، سبک وزن ، سفيد ميل به نقره‌ي و واکنش دهنده
سديم در آب غوطه‌ور شده ، آن را تجزيه کرده ، هيدروژن آزاد می‌کند و هيدروکسيد می‌سازد.
سديم کربنات نيز محلوليت خوبي در آب دارد و معادل 220 g/L در دمي 20oC مي باشد.

کربنات سدیم (سودا اش، کربنات دو سود) | کیمیا تهران اسید
این صفحه تهران اسید در مورد کربنات سدیم، سودا اش، کربنات دو سود، کربنات سدیم
در سولفوریک اسید جوشانده می شد تا سدیم سولفور و گاز هیدروژن کلرید تولید شود.
اما به جای واکنش دادن محلول باقیمانده با آهک، کربن دی اکسید و آمونیاک یک محلول
بی کربنات سدیم حاصل از فرآیند اول، به روش تجزیه حراتی (کلسیناسیون) در دماي 

پایگاه علمی شیمی - استوکیومتری
1- ضمن تجزيه 15گرم كلسيم كربنات چند مول كربن دي اكسيد و چند مول كلسيم اكسيد
۶-از واكنش 10 گرم پتاسيم هيدروكسيد با سولفوريك اسيد چند گرم سديم سولفات
1۴- از گرم كردن3 گرم سديم هيدروژن كربنات چند ميلي ليتر گاز CO2 آزاد مي شود؟

... فقط شیمی - اندازه گیری سدیم کربنات- سدیم بی کربنات و سود در مخلوط
فقط شیمی - اندازه گیری سدیم کربنات- سدیم بی کربنات و سود در مخلوط
در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص
واكنش با سدیم هیدروكسید طی دو مرحله صورت می گیرد زیرا جدا شدن یك هیدروژن 

موازنه + انواع واکنش های شیمیایی
در معادله ی موازنه شده ی واکنش کامل فسفریک اسید با مقدار کافی کلسیم
پ( سدیم کربنات را می توان از تجزیه ی سدیم هیدروژن کربنات در گرما، به دست آورد.

نورتابی شیمیایی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
کاربرد های تجزیه ای واکنش نورتابی شیمیایی هیدروژن پراکسید - سدیم هیدروژن
از سیستم نورتابی شیمیایی سدیم هیدروژن کربنات- نانوذرات CuO – هیدروژن 

شیمی پیش دانشگاهی
آب + سدیم کربنات → سدیم هیدروکسید + کربن دی اکسید .b. آب + کلسیم کلرید
الف( بر اثر واکنش گاز هیدروژن کلرید با گاز اکسیژن، آب و گاز کلر به. دست می. آید.
بررسی واکنش تجزیه آمونیوم دی کرومات )آزمایش کوه آتشفشان(:. ). 4.

شیمی - معادله ی نمادی
هر گاه سديم كربنات هيدروژن را حرارت دهيم سديم كربنات و آب و كربن دي اكسيد توليد مي شود . 2.
از تجزيه منيزيم كلرات ، منيزيم كلريد و اكسيژن توليد مي شود . 15. از واكنش با ريم كلريد با فسفريك اسيد ، باريم فسفات و كلريد هيدروژن بدست مي آيد.

چرا در ازمایشی كه قرار است نقره نیترات به بیكربنات سدیم ... - تبیان
با حرارت دادن سدیم بیکربنات بوسیله ی واکنش تجزیه ی زیر آب و کربن دی اکسید آزاد شده سدیم کربنات بر جا می ماند. NaHCO3 -----> 3 Na2CO3 + 3 H2O + 3 CO2

آذر ۱۳۸۴ - (وبلاگ نمونه سوالات شیمی)
1/ معادله نوشتاري واكنش هاي زير را به معادله نمادي تبديل كنيد: الف/ آب + سديم سولفات سديم هيدروكسيد + سديم هيدروژن سولفات. ب / آهن + آلومينيوم اكسيد
الف/كربنات ها در اثر گرما تجزيه شده و گاز اكسيژن توليد مي كنند. ب/ نيترات ها در اثر گرما گاز 

شیمی chem 3
6) تجزیه عنصری یک ترکیب آلی که در صنعت چسب سازی کاربرد دارد نشان داده است
1) از واکنش 2.1گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص 80 درصد با 

ي آن و ﻣﻮازﻧﻪ واﻛﻨﺶ ي ﻣﻌﺎدﻟﻪ )آ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺎي ﻫ اﻧﻮاع
واﻛﻨﺶ. و ﻣﻮازﻧﻪ. ي آن. واژه، اﺻﻄﻼح ﻳﺎ. ﻣﻮﺿﻮع. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ. اﻧﻮاع ﻣﻌﺎدﻟﻪ. ﻫ. ﺎي. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺗﻮان از ﺗﺠﺰﻳﻪ. ي ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروژن ﻛﺮﺑﻨﺎت در ﮔﺮﻣﺎ، ﺑﻪ. دﺳﺖ آورد . )ت. از واﻛﻨﺶ ﻫﺮ ﻣﻮل ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب ﺑﺴﻴﺎر 

انواع واکنش های شیمیایی
پس از اتمام این مبحث، فرآورده های غالب واکنش های شیمیایی مطرح شده در کتاب درسی را خودتان می توانید بنویسید.
از تجزیه ی هیدروژن کربنات فلز ها عالوه بر تولید کربنات آن فلز، گاز. 2. CO
مثالً تجزیه ی سدیم نیترات به شکل زیر است:.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ + اﻧﻮاع واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎ
از واﮐﻨﺶ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺑﺎ آب ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدرﯾﮏ وﻟﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ
از واﮐﻨﺶ. SiCl4. و. Mg. ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺪﯾﻢ آزﯾﺪ. NaN. 3. از ﺗﺠﺰﯾﻪ آن در ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاي ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﮔﺎز
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروژن ﮐﺮﺑﻨﺎت.

آزمایش جالب تجزیه بی کربنات سدیم (جوش شیرین) :: آموزش شیمی و ...
مشاهده کردیم که بی کربنات سدیم زیر آب تجزیه شده و حباب های گازی از
ی واکنش ، این حباب ها نشان دهنده ی بخار آب حاصل از تجزیه ی جوش شیرین می 


-1 به صورت گفتاری؛ مثال: از واکنش اکسیژن و هیدروژن آب تشکیل می شود
5)ضمن تجزیه 10 مول سدیم نیترات چند مول اکسیژن و چند مول سدیم نیترات تولید می شود؟
(CaO= و 56 CaCO3 = 3) از تجزیۀ 10 گرم کلسیم کربنات چند گرم مادۀ جامد برجای 
واکنش های تجزیه اشاره به یک واکنش شیمیایی دارد که در آن یک ترکیب واحد به دو و یا تعداد بیشتری
هنگامی که آب به جوش می‌آید، هیدروژن و اکسیژن تشکیل می‌گردد.
سدیم کربنات به سدیم اکسید و دی اکسید کربن شکسته می‌شود. ۵۰ گرم آلومینیوم کلرید با درصد خلوص ۸۰٪ در واکنش با سود سوزآور چند گرم آلومینیوم
بر اثر تجزیه کامل ۲۴ گرم سدیم دی کربنات ( جوش شیرین یا سدیم هیدروژن 
گاز هیدروژن + محلول سدیم هیدروکسید
واکنش ترکیب گاز کلر و گاز هیدروژن:
واکنش تجزیه کربنات هیدروژن سدیم (جوش شیرین) آب + گاز 
NH3 + HClàNH4Cl 12.واکنش تجزیه سدیم هیدروژن کربنات: 2NaHCO3à Na2CO3 + H2O + CO2 13.واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در دمای بالاتر از 
بی‌کربنات سدیم بیشتر به وسیلهٔ فرایند سالوی ساخته می‌شود که همان واکنش
گاز از درون محلول جوشان کربنات سدیم خالص یا محلول هیدروکسید سدیم، بی‌کربنات سدیم را
رفتار اسیدی آن به سبب وجود هیدروژن در ترکیبش است که در صنایع مختلف به 
1- سدیم آزید موجود در مولد گاز تجزیه شده ، گاز نیتروژن لازم برای پر شدن کیسه ها را
اکسید و رطوبت هوا واکنش داده ، ماده ی بی خطر سدیم هیدروژن کربنات تولید می شود :. فقط تجزیه نیتروگلیسیرین تــوجه
بی کربنات سدیم )جوش شیرین(
از واکنش /2 1 گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص 80درصد با نیتریک اسید کافی چند مول 
ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه؛ اﺳﻴﺪﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻚ؛ ﻧﻤﻚ ﻣﻮﻧﻮﺳﺪﻳﻢ؛ ﻣﻮﻧﻮﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت؛ ﻛﺮﺑﻨﺎت اﺳﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ؛. ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﻴﺪروژن ﺳﺪﻳﻢ. ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺘﺮادف
واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي. (. ﻣﺮﺑﻊ رﻧﮓ زرد. ): -0. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺎﻳﺪار. -1. ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﺪار در ﺻﻮرت ﮔﺮم ﻛﺮدن. -2. اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺧﻮد ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ان ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. زﻳﺎن اور ﻧﻴﺴﺖ. واکنش زیر، تجزیه نیتروگلیسیرین را در فشار ثابت نشان می
از تجزیه. 21. گرم سدیم هیدروژن کربنات. 81. %. چند میلی لیتر گاز کربن دی اکسید بدست می آید؟ مجموع ضریب های مولی فرآورده ها در واکنش تجزیه ی پتاسیم نیترات در دمای بالاتر
از تجزیه ی گرمایی 25.2 گرم سدیم هیدروژن کربنات بر اثر گرما، با بازدهی 80 درصد، 
واﮐﻨﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ. : واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﯾﮏ ﻣﺎده. ي ﭘﯿﭽﯿﺪه. ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺳﺎده. ﺗﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد
ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻓﻠﺰي. +. CO (g). 2. +. H O(g). 2. →. (s). ﻫﯿﺪروژن ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻓﻠﺰي. ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروژن ﮐﺮﺑﻨﺎت را ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ 
این واکنش در دمای پایین(0oC) انجام می شود تا کربنات هیدروژن سدیم که در دماهای
گرم شده و به صورت کبنات سدیم و دی اکسید کربن تجزیه می شود. واکنش تجزیه ی هیدروژن پراکسید )آب اکسیژنه(. 8).. MnO. (s). (s). (g). KClO
واکنش تهیه ی سدیم هیدروژن کربنات )جوش شیرین( ). 4.. (g). (g). (g). N + H. NH. →. علمی آموزشی - واکنشهای تجزیه - مطالب علمی و آموزشی شیمی دبیرستان - علمی آموزشی.
کربن دی اکسید +اکسید فلز →کربنات فلز. سديم مانند ديگر فلزات قليا يي ، نرم ، سبک وزن ، سفيد ميل به نقره‌ي و واکنش دهنده
سديم در آب غوطه‌ور شده ، آن را تجزيه کرده ، هيدروژن آزاد می‌کند و هيدروکسيد می‌سازد.
سديم کربنات نيز محلوليت خوبي در آب دارد و معادل 220 g/L در دمي 20oC مي باشد. این صفحه تهران اسید در مورد کربنات سدیم، سودا اش، کربنات دو سود، کربنات سدیم
در سولفوریک اسید جوشانده می شد تا سدیم سولفور و گاز هیدروژن کلرید تولید شود.
اما به جای واکنش دادن محلول باقیمانده با آهک، کربن دی اکسید و آمونیاک یک محلول
بی کربنات سدیم حاصل از فرآیند اول، به روش تجزیه حراتی (کلسیناسیون) در دماي 
1- ضمن تجزيه 15گرم كلسيم كربنات چند مول كربن دي اكسيد و چند مول كلسيم اكسيد
۶-از واكنش 10 گرم پتاسيم هيدروكسيد با سولفوريك اسيد چند گرم سديم سولفات
1۴- از گرم كردن3 گرم سديم هيدروژن كربنات چند ميلي ليتر گاز CO2 آزاد مي شود؟ فقط شیمی - اندازه گیری سدیم کربنات- سدیم بی کربنات و سود در مخلوط
در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص
واكنش با سدیم هیدروكسید طی دو مرحله صورت می گیرد زیرا جدا شدن یك هیدروژن 
در معادله ی موازنه شده ی واکنش کامل فسفریک اسید با مقدار کافی کلسیم
پ( سدیم کربنات را می توان از تجزیه ی سدیم هیدروژن کربنات در گرما، به دست آورد. کاربرد های تجزیه ای واکنش نورتابی شیمیایی هیدروژن پراکسید - سدیم هیدروژن
از سیستم نورتابی شیمیایی سدیم هیدروژن کربنات- نانوذرات CuO – هیدروژن 
آب + سدیم کربنات → سدیم هیدروکسید + کربن دی اکسید .b. آب + کلسیم کلرید
الف( بر اثر واکنش گاز هیدروژن کلرید با گاز اکسیژن، آب و گاز کلر به. دست می. آید.
بررسی واکنش تجزیه آمونیوم دی کرومات )آزمایش کوه آتشفشان(:. ). 4. هر گاه سديم كربنات هيدروژن را حرارت دهيم سديم كربنات و آب و كربن دي اكسيد توليد مي شود . 2.
از تجزيه منيزيم كلرات ، منيزيم كلريد و اكسيژن توليد مي شود . 15. از واكنش با ريم كلريد با فسفريك اسيد ، باريم فسفات و كلريد هيدروژن بدست مي آيد. با حرارت دادن سدیم بیکربنات بوسیله ی واکنش تجزیه ی زیر آب و کربن دی اکسید آزاد شده سدیم کربنات بر جا می ماند. NaHCO3 -----> 3 Na2CO3 + 3 H2O + 3 CO2 1/ معادله نوشتاري واكنش هاي زير را به معادله نمادي تبديل كنيد: الف/ آب + سديم سولفات سديم هيدروكسيد + سديم هيدروژن سولفات. ب / آهن + آلومينيوم اكسيد
الف/كربنات ها در اثر گرما تجزيه شده و گاز اكسيژن توليد مي كنند. ب/ نيترات ها در اثر گرما گاز 
6) تجزیه عنصری یک ترکیب آلی که در صنعت چسب سازی کاربرد دارد نشان داده است
1) از واکنش 2.1گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص 80 درصد با 
واﻛﻨﺶ. و ﻣﻮازﻧﻪ. ي آن. واژه، اﺻﻄﻼح ﻳﺎ. ﻣﻮﺿﻮع. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ. اﻧﻮاع ﻣﻌﺎدﻟﻪ. ﻫ. ﺎي. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺗﻮان از ﺗﺠﺰﻳﻪ. ي ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروژن ﻛﺮﺑﻨﺎت در ﮔﺮﻣﺎ، ﺑﻪ. دﺳﺖ آورد . )ت. از واﻛﻨﺶ ﻫﺮ ﻣﻮل ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب ﺑﺴﻴﺎر 
پس از اتمام این مبحث، فرآورده های غالب واکنش های شیمیایی مطرح شده در کتاب درسی را خودتان می توانید بنویسید.
از تجزیه ی هیدروژن کربنات فلز ها عالوه بر تولید کربنات آن فلز، گاز. 2. CO
مثالً تجزیه ی سدیم نیترات به شکل زیر است:. از واﮐﻨﺶ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺑﺎ آب ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدرﯾﮏ وﻟﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ
از واﮐﻨﺶ. SiCl4. و. Mg. ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺪﯾﻢ آزﯾﺪ. NaN. 3. از ﺗﺠﺰﯾﻪ آن در ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاي ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﮔﺎز
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروژن ﮐﺮﺑﻨﺎت. مشاهده کردیم که بی کربنات سدیم زیر آب تجزیه شده و حباب های گازی از
ی واکنش ، این حباب ها نشان دهنده ی بخار آب حاصل از تجزیه ی جوش شیرین می 

شايد اين مطالب را هم دوست داشته باشيد